Ogłoszenie

20.11.2020

Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o fakcie utraty dokumentów akcji obejmujących:

I. 1.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A.

II. 5.000 akcji imiennych serii B o numerach: od B-0001 do B-5.000.

Wzywa się wszystkich aby, jeżeli są posiadaniu powyższych dokumentów, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia, złożyli te dokumenty w siedzibie Spółki, tj. ul. Puławska 543/11, 02-844 Warszawa, oraz zgłosili swoje roszczenia do nich, pod rygorem umorzenia dokumentów akcji przez Zarząd i wydania ich duplikatów osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.

Comments are closed.